BIHRT (Bio Identical Hormone Replacement Therapy)

โทรศัพท์ : 026515988
BIHRT (Bio Identical Hormone Replacement Therapy)

ฮอร์โมนทดแทนเลียนแบบธรรมชาติ แก้ไขภาวะพร่องฮอร์โมนฮอร์โมนคือ สารเคมีชนิดหนึ่งในร่างกายที่สร้างจากต่อมไร้ท่อ ทำหน้าที่ประสานการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย และร่างกายจะผลิตฮอร์โมนลดลงเมื่ออายุมากขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาพร่องฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อทำงานลดลง หรือเกิดปัญหาฮอร์โมนเพราะปัจจัยต่างๆทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติ จึงต้องแก้ไขโดยการทำฮอร์โมนบำบัด (Hormone Replacement Therapy)

ฮอร์โมนบำบัด ทางออกของปัญหาฮอร์โมน
ฮอร์โมนบำบัด เหมาะกับผู้มีภาวะฮอร์โมนบกพร่อง อาทิ ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ฮอร์โมนเพศ ผู้ที่เข้ารับการรักษาจึงมักมีปัญหาภาวะฮอร์โมนบกพร่องในประเด็นต่างๆ อาทิ โรคไทรอยด์ ต่อมหมวกไตล้า เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และสตรีวัยทอง เป็นต้น

ฮอร์โมนทดแทนเลียนแบบธรรมชาติ (Bio Identical Hormone Replacement Therapy :BIHRT)
เมื่อฮอร์โมนต่ำ การแก้ไขอย่างตรงจุด คือการเติมฮอร์โมนเข้าสู่ร่างกาย แต่ที่มีขายอยู่โดยทั่วไปตามท้องตลาด คือ ฮอร์โมนสังเคราะห์ ซึ่งมีความแรงค่อนข้างมากจึงเกิดผลข้างเคียงได้ง่าย อีกทั้งปริมาณฮอร์โมนเป็นปริมาณสำเร็จรูป คือทุกคนจะได้รับฮอร์โมนในปริมาณเท่ากัน ซึ่งเป็นจุดด้อย เพราะปริมาณฮอร์โมนที่แต่ละคนต้องการนั้นแตกต่างกัน

ดังนั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล การเลือกรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนเลียนแบบธรรมชาติ ที่มีลักษณะโครงสร้างทางเคมีเหมือนฮอร์โมนธรรมชาติของมนุษย์ จึงเป็นทางเลือกที่ดี (Bio Identical Hormone Replacement Therapy : BIHRT)


ฮอร์โมนทดแทนเลียนแบบธรรมชาติ (Bio Identical Hormone Replacement Therapy : BIHRT) ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาฮอร์โมนบกพร่องสามารถกลับมามีภาวะฮอร์โมนที่สมดุลได้อีกครั้งและยังดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย มีประสิทธิภาพสูง และปลอดภัย แต่ต้องได้รับภายใต้การดูแลของแพทย์ เพราะปริมาณการให้ฮอร์โมนจะพิจารณาเป็นรายบุคคล และก่อนแพทย์จะพิจารณาเลือกใช้ฮอร์โมนทดแทนในแต่ละชนิด จะต้องมีการตรวจหาระดับฮอร์โมนอย่างละเอียด เพื่อวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนทดแทนที่แต่ละคนควรได้รับ จึงเป็นการให้ฮอร์โมนแบบเฉพาะบุคคลอย่างแท้จริง

...........................

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง
SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us