เทคโนโลยีใหม่การตรวจหาเซลล์มะเร็งในกระแสเลือดทั่วร่างกาย

โทรศัพท์ : 026515988
เทคโนโลยีใหม่การตรวจหาเซลล์มะเร็งในกระแสเลือดทั่วร่างกาย
เทคโนโลยีใหม่การตรวจหาเซลล์มะเร็งในกระแสเลือดทั่วร่างกาย

Photodynamic Infrared Spectroscopy : PDIS

Whole Blood Real Time Circulating Tumor Cell Testing & Therapy

เทคโนโลยีใหม่การตรวจหาเซลล์มะเร็งในกระแสเลือดทั่วร่างกาย

เทคโนโลยีการตรวจคัดกรองมะเร็ง ทุกวันนี้ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจากข้อมูลการศึกษาทางการแพทย์ล่าสุดพบว่า การตรวจ เซลล์มะเร็งในเลือด CTC หรือ Circulating Tumor Cell  ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ของการตรวจและวินิจฉัยมะเร็ง

 ซึ่งพบว่าเมื่อมีเกิดและเติบโตขึ้นของเซลล์มะเร็งในร่างกาย เซลล์มะเร็งบางส่วนสามารถหลุดลอยเข้ามาในกระแสเลือดได้ แม้ว่าเนื้อเยื่อมะเร็งนั้นจะยังอยู่ในระยะเริ่มต้นก็ตาม และข้อมูลนี้จึงเป็นเหตุผลที่เมื่อเราเกิดอาการของโรค เช่น ตรวจพบก้อนมะเร็งที่เติบโตขึ้นจนเห็นได้ชัด เซลล์มะเร็งก็ได้กระจายไปยังอวัยวะต่าง ๆ แล้วนั่นเอง 

 

ในปัจจุบันทั่วโลก ได้มีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่พยายามตรวจหาเซลล์มะเร็งจากในเลือดซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเก็บเลือด เพียง 10-20 cc นำไปตรวจทางเซลล์วิทยาและอิมมูโนวิทยา เพื่อคัดกรองและตรวจจับเซลล์มะเร็ง ซึ่งเมื่อพิจารณาในความเป็นจริงจะพบว่าเลือดที่นำมาสุ่มตรวจคัดกรองนั้นมีปริมาณน้อยมาก ถ้าเทียบกับเลือดทั้งหมดที่ไหลเวียนในร่างกาย จึงทำให้มีโอกาสเกิด ผลลบลวง หรือ false negative คือ ตรวจไม่พบเซลล์มะเร็งได้ ถ้าเลือดเพียง 10-20 cc นั้น ไม่ได้มีกลุ่มของเซลล์มะเร็งไหลเวียนอยู่ ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แล้วอาจจะเริ่มมีเซลล์มะเร็งระยะเริ่มต้นเริ่มหลุดลอดและไหลเวียนอยู่ในร่างกายแล้ว

เทคโนโลยี PDIS หรือ Photodynamic Infrared Spectroscopy จึงได้ถูกคิดค้นขึ้นจากสถาบันมะเร็งบูรณาการ Hope4Cancer เพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็งทั้งหมดที่ไหลเวียนอยู่ในเลือดของมนุษย์ หรือเรียกได้ว่าเป็น Whole blood real time circulating tumor cell ซึ่งใช้เวลาตรวจเพียง 1 ชม. ก็สามารถรู้ผลได้ทันทีว่าในระบบการไหลเวียนเลือดของเรามีเซลล์มะเร็งไหลเวียนอยู่หรือไม่

หลักการของ PDIS (Photodynamic Infrared Spectroscopy)

การตรวจ PDIS ใช้หลักการว่าเซลล์มะเร็งที่ไหลเวียนอยู่ในหลอดเลือดนั้นเป็นเซลล์ที่สามารถย้อมติดสีได้ด้วยสารไวแสงบางชนิด เช่น Indocyanine Green (ICG) ซึ่งเป็นสารที่ปลอดภัยและไม่เป็นพิษกับเซลล์และเนื้อเยื่อปกติ

 เมื่อเราบริหารสารดังกล่าวบริหารเข้าหลอดเลือดดำ ถ้าในระบบการไหลเวียนเลือดของเรามีเซลล์มะเร็งไหลเวียนอยู่ เซลล์มะเร็งนั้นจะถูกย้อมติดสีด้วยสารดังกล่าว หลังจากนั้น เราจะใช้เครื่องตรวจจับเซลล์ที่มีการย้อมสีด้วยสารไวแสง ด้วยเครื่องมือ Spectroscope 

การตรวจวัดเราจะติดตั้งเครื่องมือดังกล่าวที่หลอดเลือดเป็นเวลาต่อเนื่องราว ๆ 20 นาที ซึ่งเทียบเท่ากับการไหลเวียนเลือดผ่านจุดตรวจสอบดังกล่าวเท่ากับ 5-6 ลิตร หรือปริมาณเท่ากับเลือดทั้งหมดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายมนุษย์ ถ้าในเลือดของเรามีเซลล์มะเร็งไหลเวียนอยู่ เครื่องตรวจจับความไวแสง Spectroscope ก็จะบันทึกออกมาเป็นจำนวนเซลล์ทั้งหมดที่ตรวจจับได้ในร่างกายของผู้เข้ารับการตรวจ

การตรวจด้วย PDIS สามารถทำลายเซลล์มะเร็งต่อได้ด้วยเลเซอร์บำบัด

ในผู้ที่ได้รับการตรวจพบว่ามีเซลล์มะเร็งในกระแสเลือด สามารถได้รับการรักษาเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งดังกล่าวในเวลาเดียวกันการตรวจวินิจได้เลย โดยการใช้แสงเลเซอร์บำบัด (Low level laser Therapy) ส่องเข้าไปในหลอดเลือด จะพบว่าเซลล์มะเร็งที่ย้อมติดสี ICG ซึ่งเป็นสารไวแสงดังกล่าว เมื่อสัมผัสผ่านกับเลเซอร์ดังกล่าว เซลล์มะเร็งนั้นจะแตกสลายไปในขณะที่เซลล์ปกติที่ย้อมไม่ติดสีด้วยสารดังกล่าว ก็จะไม่มีผลเสียใด ๆ ทั้งสิ้น เทคนิคดังกล่าวนี้จึงการรักษามุ่งเป้าอย่างหนึ่งที่สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้โดยตรงและไม่เป็นพิษภัยกับเซลล์ปกติ

การตรวจ PDIS เหมาะกับใครบ้าง

  1. การตรวจยืนยัน (Confirmation and Reassurance) หลังการรักษา ด้วยวิธีต่าง ๆ อาทิ หลังการผ่าตัด เคมีบำบัด การฉายแสงรังสีบำบัด รวมไปถึงการรักษาทางเลือกอื่น ๆ เช่น สมุนไพรบำบัด ว่ายังมีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่ในระบบการไหลเลือดของคนไข้หรือไม่ รวมไปถึง การสะท้อนถึงพฤติกรรมของเนื้องอกที่ตรวจพบเจอว่ายังแสดงพฤติกรรมของการเป็นมะเร็งหรือไม่ เพราะถ้าก้อนเนื้องอกใด ๆ ที่แสดงพฤติกรรมของการลุกลามแบบเนื้อร้าย เซลล์มะเร็งที่กระจายและหลุดเข้ามาในกระแสเลือดก็จะสามารถตรวจสอบได้จากเทคนิค PDIS

  2. การป้องกันและรักษามะเร็ง (Prevention and Therapy) โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติครอบครัว มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงของโรคมะเร็ง เช่น การสูบบุหรี่ สัมผัสรังสี สารพิษสารเคมีต่าง ๆ รวมไปถึงผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี การตรวจ PDIS จะช่วยบอกถึงระยะและการดำเนินโรคว่าเกิดมะเร็งในร่างกายแล้วหรือยัง ทำให้ผู้ได้รับการตรวจได้ตระหนักรู้ หรือสามารถรักษาได้ทันทีเมื่อตรวจพบดังที่กล่าวไปข้างต้น


ข้อจำกัดของการตรวจ PDIS

PDIS สามารถตรวจ Cell มะเร็งเริ่มต้น ในกระแสเลือด และบอกได้เพียงว่าตรวจพบหรือไม่เท่านั้น พร้อมกับการใช้เลเซอร์เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งในกระแสเลือดที่กำลังเตรียมลุกลามหรือกระจายตัว แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเซลล์มะเร็งดังกล่าวที่ตรวจพบนั้นหลุดลอยมาจากอวัยวะใดเป็นจุดเริ่มต้น

ดังนั้น ในผู้ที่ได้รับการตรวจ PDIS แล้วพบเซลล์มะเร็ง ควรได้รับการบำบัดรักษาด้วยเทคนิควิธีอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพของร่างกายให้ภูมิต้านทานแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง ปรับสมดุลอาหารให้เหมาะสม เอาสารพิษออกจากตัว ก็จะทำให้เพิ่มโอกาสที่ร่างกายสามารถต่อสู้และเอาชนะโรคมะเร็งได้


วิดีโอที่เกี่ยวข้อง
SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us