Doctor Detail

โทรศัพท์ : 026515988
นายแพทย์ชนินทร์ ลีวานันท์
แพทย์ผู้มีประสบการณ์การแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
Dr. Profile

ชื่อ (ไทย) อาจารย์นายแพทย์.ชนินทร์ ลีวานันท์

(อังกฤษ) Master Doctor.Chanin Leewanun

สาขาที่เชี่ยวชาญ เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical medicine and rehabilitation)

เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)

การนวดแผนไทย (Thai massage)

การฝังเข็ม  (Acupuncture)

เวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูวัย (Anti-aging and regenerative medicine)

โค้ชสุขภาพดีแข็งแรงย้อนวัย...ครบวงจร...คนแรกของโลก

ประวัติการศึกษา-อบรมในประเทศ

2514-2516 อนุบาล โรงเรียนอนุบาลประสาทพร อำนวยการสอนโดย ครูล้วน ควันธรรม

2517-2523 ประถมศึกษา โรงเรียนราชวินิต และได้รับทุนพระราชทานจากฝ่าพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ดังต่อไปนี้

2518 ทุนพระราชทานการเรียนดีเด่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

2521 ทุนพระราชทานการเรียนดีเด่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

2522 ทุนพระราชทานการเรียนดีเด่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

2523 ทุนพระราชทานการเรียนดีเด่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเข็มพระราชทานความประพฤติเรียบร้อย และช่วยเหลืองานโรงเรียนดีเด่น

 1. มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)

และเป็นหัวหน้าห้องคิงส์ถึง 3 ปีซ้อน คือในขณะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔, ๕, และ ๖
โดยในปีสุดท้าย คือ ม.๖ สามารถนำพาเพื่อนห้องคิงส์ 607 สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100%

2530-2536 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้ร่วมกิจกรรมนักศึกษา ดังต่อไปนี้

2530 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา

2531 รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา

2532 อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา

2533 นายก สโมสรนักศึกษาแพทย์ (คนแรกที่อายุชั้นปีน้อย  

ที่สุดคือ ชั้นปีที่ 4)

2534 ประธาน ชมรมถ่ายภาพ สโมสรนักศึกษาแพทย์ และเลขาธิการ พรรคอภิวัฒน์ (พรรคนักศึกษาพรรคแรกของมหาวิทยาลัย)

 1. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. -ประกาศนียบัตรการอบรมการนวดแผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)

-วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์      ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

-Certificate of continuing medical education on Advance Course Myofascial Pain. December 2nd-7th, 2002

 1. -ประกาศนียบัตรการอบรมการฝังเข็ม รุ่นที่ 10 (The Tenth Acupuncture Training Course) โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้

-ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรกระชับกล้ามเนื้อเซลลูไลท์ โดยสถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

2548 Certificate of Workshop on Joint Dysfunction & Mobilization. In The 16th Annual Scientific Meeting of TASP. Petchaburi, Thailand. May 6th, 2005

2549 Certificate on Stem Cell Transplantation by Dr.E. Michael Molnar. Landmark Hotel, Bangkok. June 20th, 2006

2556 ประกาศนียบัตร Motivational Speaker 2013. Swiss Hotel, June 2013

2556 ประกาศนียบัตร Branding by Somkid Lawangkul, Sirisathorn Hotel, Bangkok, December 2013

2556 ประกาศนียบัตร Professional Management  by Somkid Lawangkul, Sirisathorn Hotel, Bangkok, December 2013

2560 หลักสูตรสุดยอดนักบริหาร รุ่น 2 (Top CEO 2) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

2557 ประกาศนียบัตร Professional Speaker by Somkid Lawangkul, Sirisathorn Hotel, Bangkok, January 2014

2557 ประกาศนียบัตร Best Seller Writter by Somkid Lawangkul, Sirisathorn Hotel, Bangkok, January 2014

2557 Certificate in Nutritional for Health and Anti-Aging, Department of Nutrion, Faculty of Public Health Mahidol University. 19th October. 2014


ประวัติการศึกษา-อบรม-ดูงานต่างประเทศ และ International

 • Certificate of Attendance on 2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine-ISPRM. Prague, Czech Republic, May 18th-22nd, 2003.

 • Certificate of Attendance on 11th World Congress on Pain. Sydney 2005.

 • Certificate of Attendance on Integrative Medicine Asia 06 (IMAsia 06). Singapore, October 20th-22nd, 2006.

 • Certificate of Attendance on The First Congress of the Association of South East Asian Pain Societies, Manila, Philippines, November 29th to December 2nd, 2006.

 • Clinical study of embryonic stem cell therapy at Boris clinic, city of Kyiv, Ukraine, September 7th-11th, 2006.

 • Certificate of Appreciation on The 2nd Congress of the Association of South East Asian Pain Societies, Kuala Lumpur, Malaysia, December 5th – 8th, 2007.

 • Certificate on The 1st International Bangkok Congress on Anti-Aging and Regenerative Medicine (BCAARM). Millennium Hilton Bangkok Hotel. November 12nd-14th, 2009.

 • Certificate on The 2nd International Bangkok Congress on Anti-Aging and Regenerative Medicine (BCAARM 2010). Plaza Athenee Bangkok.  September 2nd-4th, 2010.

 • Clinical study of fresh cell therapy at Villa Medica, Edenkoben, German, October 6th-10th, 2010.

 • Certificate on The 3rd International Bangkok Congress on Anti-Aging and Regenerative Medicine (BCAARM 2011) and 1st International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine (ITCAM 2011). Bangkok Convention Centre at CentralWorld, Bangkok.  September 2nd-4th, 2011.

 • Certificate on The 4th International A4M Congress on Anti-Aging and Aesthetic Medicine . The Plasa Athene Hotel, Bangkok.  September 4th-5th , 2015.


ตำแหน่งทางวิชาการ

2543-2557 อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


ประสบการณ์การบริหาร

2546-2551 คณะกรรมการโครงการบริหารด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2550-2557 ที่ปรึกษา Anti-Aging Center คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2551-2557 ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

2554-2557 รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ


ประสบการณ์การทำงาน

 1. แพทย์ประจำกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม และวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลปัตตานี

2536 วิทยากรเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลปัตตานี

2537 วิทยากรเรื่องการตรวจมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลปัตตานี

 1. แพทย์ประจำกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลา

2538-2542 แพทย์ประจำคลินิกผิวพรรณและความงาม อ.เมือง จ.สงขลา

 1. แพทย์ประจำกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม และวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลสงขลา

 1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ โรงพยาบาลสงขลา

2540 ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒ ขั้น

 1. ประธาน และเลขานุการทีมนำดูแลผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช

 1. ประธานทีมนำทางคลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. แพทย์ที่ปรึกษา และวิทยากรประจำศูนย์ชีวโมเลกุลเอเชีย (Biomolecular

Therapy Center by Vitorgan Cytoplasmatic Therapy)

2548-2551 ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย

 1. ผู้ช่วยหัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Deputy Chairman of Center of Applied Thai Traditional Medicine)

2546-2557 สอนนักศึกษาแพทย์ปี 5 ความรู้ทั่วไปสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, Physical modality

สอนนักศึกษาแพทย์ปี 6 เรื่อง Introduction to complementary and alternative medicine และเรื่อง Relaxation techniques แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 วิชา Basic Science เรื่อง “Medical spa”

แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เรื่อง “Integrative Medicine in Rehabilitation”


ตำแหน่งปัจจุบัน

CEO Kusodaw Kingdom of Rejuvenation อาณาจักรแห่งการย้อนวัย

โค้ชสุขภาพดีย้อนวัย...ครบวงจร...คนแรกของโลก

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย อาณาจักรแห่งการย้อนวัย ...กุโสดอ ในเครือของสมาคมการแพทย์แผนไทย แห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษาสุขภาพ Absolute Health Integrative Medicine Clinic

ผู้ก่อตั้งร่วม และรองประธานบริษัทผลิตภัณฑ์สวยย้อนวัย Reju Kusodaw

ที่ปรึกษาสถาบันพราวิเนีย สถาบันสอนนวดเหลาหน้าเรียว...อันดับหนึ่งของประเทศไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาบริษัท Natural Health Paradise จำกัด
ที่ปรึกษาทางการแพทย์

Absolute Heal Integrative Medicine Clinic,

Bangkok AntiAging Center,

SCN Clinic

Rose Beauty Clinic

บริษัท TSCN Diagnostic จำกัด


ผลงาน และกิจกรรมทางสังคม

 1. วิทยากรการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

 1. วิทยากรการพัฒนาองค์กร (OD) โดยใช้กิจกรรม Walk rally และพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (ESB) โรงพยาบาลสงขลา

2542-ปัจจุบัน วิทยากรพิเศษโปรแกรมสุขภาพ อาทิเช่น เรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การออกกำลังกาย การแพทย์ทางเลือก การบริหารกายคลายเครียด สุขภาพจิตกับความเครียดในการทำงาน การชะลอความชรา Ageless nutrition, Regenerative medicine เป็นต้น ให้กับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน

2544-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย กระทรวงแรงงาน

2545-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจร่างกายสำหรับหมอนวด กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น โรคทางระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อ เป็นต้น ในการอบรมการนวดแผนไทยหลักสูตรต่างๆ

2546-ปัจจุบัน -คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (สปา) กระทรวงแรงงาน

-คณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพการนวดแผนไทย กระทรวงศึกษาธิการ

2547-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการออกข้อสอบผู้ดำเนินกิจการสปา (spa manager) กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข

2549-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสถานพยาบาลสปาทางการแพทย์ กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

30 มิ.ย.49 วิทยากรเรื่อง “การฝังเข็มผู้ป่วย Muscular dystrophy, Spinal muscular atrophy, Chronic urticaria and Old hemiparesis” ในการประชุมวิชาการฝังเข็มประจำปี 2549 ณ.ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

22 พ.ย.50-ปัจจุบัน Member of Thai Society of Anti-Aging and Regenerative Medicine (TAARM)

20 ธ.ค.50 วิทยากรเรื่อง “Regenerative Medicine” ในการประชุมวิชาการเรื่อง “วิทยาการเซลบำบัด” โดยชมรมทันตวิทยาการเซลบำบัดแห่งประเทศไทย ณ.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17 ม.ค.58 วิทยากรระดับประเทศ เรื่อง ...สุขภาพดีย้อนวัย...ในสัมมนา Life Upgrade ร่วมกับ อจ.ฉันฉันน์ (สมคิด) ลวางกูรพสิษฐ์ นักพูด นักเขียน Best Seller 35 เล่ม นักสร้างแรงบันดาลใจ มือ 1 ของเมืองไทย และคุณ บอย วิสูตร นักเขียน best Seller


10 พย.60 รางวัลสุดยอดนักบริหารแห่งปี 2017 โดย รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา


ผลงาน International

25 July – 1 August, 2004 วิทยากรพิเศษการประชุมวิชาการ 25th Asian Medical Students’ Conference: AMSC, Bangkok, THAILAND. 2004 เรื่อง “Complementary and Alternative Medicine and Thai Traditional Medicine” ณ. หอประชุม ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13-27 March, 2005 วิทยากรพิเศษโครงการส่งเสริมการนวดแผนไทยในอิตาลีในงาน Ecolife 2005 กรมส่งเสริมการส่งออก สำนักงาน Milan, Italy. ร่วมกับสถาบัน Ecolife international shiatsu school, Milan, Italy.

22-25 October, 2005 วิทยากรพิเศษการประชุมวิชาการ The 6th International Diabetes Federation Western Pacific Region (IDF WPR) Diabetes Jamboree 2005: Friendship beyond diabetes เรื่อง “Thai Therapeutic Traditional Massage Workshop” at Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand.

5-9 November, 2006 วิทยากรพิเศษการประชุมวิชาการ WONCA Asia Pacific Regional Conference “Happy and Healthy Family” เรื่อง “Alternative and Traditional Medicine” at The Royal Golden Jubilee Building, Bangkok, Thailand.

5 February, 2008 Committee of Agel Scientific Advisory Board, Agel Enterprises, Utah, USA

10 March, 2010 Vice President of Agel Medical Council, Thailand.


ผลงานวิจัย/ตำรา/บทความทางวิชาการ

 1. ชนินทร์ ลีวานันท์. การได้รับบริการตามสิทธิผู้ป่วยของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2544 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และตีพิมพ์ใน Journal of Thai Rehabilitation Medicine. Vol.12 No.2 September-December 2002. p.71-8.

 2. ชนินทร์ ลีวานันท์. การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก. ใน ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.

 3. ชนินทร์ ลีวานันท์. Medical spa: การดูแลสุขภาพองค์รวมแนวใหม่ ใน การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2548 ครั้งที่ 49 และครบรอบ 84 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ “Future Trend of Medical Practices”: 109-12.

 4. ชนินทร์ ลีวานันท์. Medical spa: สปาเพื่อการบำบัด ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยปวดข้อ ใน จุลสาร มูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกและข้อ (ประเทศไทย) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2549.

 5. ชนินทร์ ลีวานันท์. การนวดเพื่อสุขภาพ ใน เอกสารความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข.

 6. ชนินทร์ ลีวานันท์. Medical spa: Present and future. Thai Medical Acupuncture Journal 2006; 3: 22-9.

 7. ชนินทร์ ลีวานันท์. Medical spa: สปาเพื่อการบำบัด ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยปวดข้อ. Thai Medical Acupuncture Journal 2007; 5: 18-9.

 8. ชนินทร์ ลีวานันท์. Massage in the spa. Thai Medical Acupuncture Journal 2007; 5: 20-32.

 9. ชนินทร์ ลีวานันท์. การนวดและการฝังเข็มเพื่อสุขภาพ. การประชุมวิชาการชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2. ชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย. กุมภาพันธ์ 2550: 21-8.

 10. ชนินทร์ ลีวานันท์. ฝังเข็มพิชิตความปวด. Health Today; ปีที่ 7 ฉบับที่ 75 มิถุนายน 2550: 49.

 11. ชนินทร์ ลีวานันท์. Yoga for Pain Management. Pain News 2007; 19: 7-10.

 12. ชนินทร์ ลีวานันท์. เทคโนโลยีการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากเม็ดโลหิตของตนเอง. Cellular therapy: วิทยาการเซลล์บำบัด. ชมรมทันตวิทยาการเซลล์บำบัดแห่งประเทศไทย. ธันวาคม 2550: 14-15.

 13. ชนินทร์ ลีวานันท์. สวยยามค่ำคืน ด้วยการ “นอน”. ใน Herb for Health. ปีที่ 8 ฉบับที่ 89 พฤษภาคม 2551:16-7.

 14. ชนินทร์ ลีวานันท์. การบริหารกายคลายเครียด. ใน พบหมอศิริราช. โลกวันนี้. วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551; ปีที่3 ฉบับที่ 145: 19c.  

 15. ชนินทร์ ลีวานันท์. เบาหวานคุมง่าย ขยับกายเป็นอาจิณ. ใน ใกล้หมอ: Health & Well-Being. No.5 June 2008: 50-52.

 16. ชนินทร์ ลีวานันท์, วิภาวดี ลิ้มภักดี , วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล การศึกษาประสิทธิผลของการฝังเข็ม 1 ครั้งทุก 2 สัปดาห์เพื่อบำบัดอาการปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม Journal of Thai Rehabilitation Medicine. 2013 Sept

 17. Santiprabhob J1Leewanun C2Limprayoon K3Kiattisakthavee P4Wongarn R5Aanpreung P6Likitmaskul S4. Outcomes of group-based treatment program with parental involvement for the management of childhood and adolescent obesity. Patient Educ Couns. 2014 Oct;97(1):67-74.

 18. ชนินทร์ ลีวานันท์. คุณเป็นห่วงแม่...แค่แฟชั่น...หรือมั่นใจ. ใน ตัวเบา: คลายเครียด คลายใจ ให้ชีวิตเบา. No.1 กรกฎาคม 2557: 10-11.

 19. ชนินทร์ ลีวานันท์. อ้วนหรือไม่...ใช้อะไรวัด. ใน ตัวเบา: เข้าใจความจริง ชีวิตเป็นสิ่ง เบาสบาย. No.2 สิงหาคม 2557: 14.

 20. ชนินทร์ ลีวานันท์. มันดี...มันไม่ดี...หรือมันไหนๆก็ไม่มีดี. ใน ตัวเบา: คลายเครียด คลายใจ ให้ชีวิตเบา. No.3 พฤศจิกายน 2557: 25.

สุขภาพดีเกิดขึ้นได้เพราะความสมดุลพลังกาย จิตใจ และการรักษาที่ตรงจุด โรคจะถูกแก้ไขเมื่อค้นพบที่มาของปัญหา ไม่ใช่แค่บรรเทาอาการ และหลายครั้งอาการบางอย่างเกิดขึ้นเพราะการใช้ชีวิต ดังนั้น การรักษาต้องเกิดจากความเข้าใจและความรู้แบบองค์รวมที่ลงลึก

เส้นทางที่เลือก และกำหนดด้วยใจ

นพ.ชนินทร์ ลีวานันท์ แพทย์ผู้มีประสบการณ์การแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย  คุณหมอเคยเล่าถึงที่มาของชื่อว่ามาจากชื่อภาพยนต์ที่คุณพ่อคุณแม่ชอบเรื่อง “หมอชนินทร์ผู้วิเศษ” ตั้งแต่ประมาณปี 2010 นั่นคือความชอบของครอบครัว แต่วันหนึ่งจากความชอบ เกิดเป็นความจริงในอาชีพ คือ คุณหมอชนินทร์ได้เป็นแพทย์ (แต่ไม่ใช่ผู้วิเศษ) และแน่นอนว่าทุกๆ อย่างในชีวิต บุคคลคือผู้กำหนด เช่นเดียวกับที่คุณหมอคือผู้กำหนดเส้นทางชีวิต เลือกสิ่งที่เข้ากับตัวตน กล้าที่จะค้นหา ไปศึกษาเรื่องชีวจิตที่กำลังโด่งดังในเวลานั้น และรู้ว่าคือสิ่งที่ดี จึงใช้เป็นแนวทางการเลือกเป็นแพทย์เฉพาะทาง และลงตัวที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู เพราะมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่ชอบและสนใจ นั่นคือ สุขภาพดีได้จากการออกกำลังกาย

ณ เวลานั้นหลายคนมองว่าแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นแค่หมอนวด ไม่แตกต่างจากนักกายภาพบำบัด แต่คุณหมอมองก้าวข้ามไปถึงประโยชน์ที่มากกว่า ดังเช่น ณ ปัจจุบัน ที่แพทย์ด้านนี้มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของสถานพยาบาลต่างๆ ต่อมาคุณหมอศึกษาเรื่องการแพทย์ทางเลือกอย่างจริงจัง ทั้งการฝังเข็ม การนวดแพทย์แผนไทย  วิตามิน คีเลชั่น และเวชศาสตร์ชะลอวัย ในวันที่เข้ามาสู่ แอ็บโซลูท เฮลธ์ จึงพบกับการแพทย์แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งการแพทย์แผนปัจจุบันที่ผสานกับการแพทย์ทางเลือก และทุกสิ่งที่มีข้อมูลทางการแพทย์รองรับ

ความโดดเด่นของคุณหมอชนินทร์ ที่พร้อมศึกษาศาสตร์แขนงต่างๆ มากมาย และพร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ก็ด้วยเหตุผลที่คุณหมอมีประสบการณ์การรักษาคนไข้ที่ยาวนานกว่า 20 ปี รักษาคนไข้จำนวนมาก กล่าวได้ว่าเกินกว่า 1 หมื่นราย เป็นทั้งแพทย์ อาจารย์แพทย์ผู้ให้ความรู้ผ่านการสอนทางตำรา บทความวิชาการ วิทยากร ผู้ซึ่งมีจิตเมตตามุ่งหวังให้คนไข้หาย ไม่ใช่แค่รักษาตามตำรา และมีจิตเปิด ยอมรับความคิดใหม่ๆ ในการรักษา เพื่อประโยชน์ในการรักษาคนไข้เป็นหลัก จึงเรียนรู้แสวงหาวิธีการรักษาต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับคนไข้ เรียกว่ารักษาแบบผู้ให้อย่างแท้จริง

ความหลากหลายของการศึกษากับการแพทย์บูรณาการ

ประกาศนียบัตรการอบรมการนวดแผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์), ประกาศนียบัตรการอบรมการฝังเข็ม รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้, การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรกระชับกล้ามเนื้อเซลลูไลท์ โดยสถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, Certificate of Attendance on 11th World Congress on Pain. Sydney 2005. Certificate of Attendance on Integrative Medicine Asia 06 (IMAsia 06). Singapore, October 20th-22nd, 2006. Certificate on The 1st International Bangkok Congress on Anti-Aging and Regenerative Medicine (BCAARM). Millennium Hilton Bangkok Hotel. November 12nd-14th, 2009.


ผสานทุกความชำนาญและการเรียนรู้เป็นหนึ่งเดียว

คนไข้ส่วนใหญ่จะเข้ามารักษากับคุณหมอเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม ปวดกระดูกและข้อ เพราะโดยปกติคุณหมอเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลสุขภาพที่ไม่ใช่การผ่าตัดในด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน และยิ่งผสมผสานการรักษาเข้ากับการแพทย์บูรณาการที่มุ่งเน้นด้านข้อเข่าเสื่อมจึงได้รับการยอมรับจากคนไข้เป็นจำนวนมาก

แนวทางการรักษาของคุณหมอจะใช้หลักการที่คิดค้นขึ้นเอง เรื่อง “การแพทย์อริยสัจ 4” คือ การป่วย นั่นคือ มีทุกข์ ดังนั้น หมอต้องค้นหาสาเหตุของโรคซึ่งเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ คือ สมุทัย และต่อไปคือการดับทุกข์ แปลว่าโรคต้องหาย และนำไปสู่มรรค คือวิธีการดับทุกข์ที่หลากหลาย ซึ่งการแพทย์บูรณาการคือเส้นทางของวิธีในการดับทุกข์ในรูปแบบที่มีเหตุและผล ไม่ใช่การแพทย์แบบทั่วไปที่หลายๆ กรณีไม่สามารถระบุถึงสาเหตุแห่งโรค รักษาได้เพียงการแก้ไขอาการเท่านั้น


แพทย์ซึ่งเป็น “ผู้ให้”

คุณหมอเชื่อว่า เมื่อคนไข้มีความรู้ด้านสุขภาพ ย่อมปฏิบัติดูแลตนเองดี การให้ความรู้ทุกครั้งที่ตรวจรักษาจึงเป็นสิ่งที่คุณหมอย้ำเสมอ เนื่องจากโรคในปัจจุบันเกินกว่า 80 % ที่เกิดขึ้นเพราะพฤติกรรมที่คนเราใช้ชีวิต นั่นแปลว่าถ้าคนไข้ดูแลตนเองได้ดีประมาณ 70-80 % หมอช่วยดูแลรักษาอีก 20-30% ผลลัพธ์ที่ได้นั่นคือ 100 % ซึ่งแตกต่างจากการรักษาทั่วไปที่ไม่ให้ข้อมูลคนไข้ จึงพึ่งแต่การรักษา ผลลัพธ์จึงเกิดจากการรักษาเพียงด้านเดียวเท่านั้น

แพทย์ทุกคนต่างต้องการให้คนไข้หาย คุณหมอก็เช่นกันไม่เพียงแค่ต้องการรักษาโรคให้ดีขึ้นหรือหาย แต่หลังการรักษาต้องสามารถใช้งานร่างกายส่วนนั้นได้พร้อมกับมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขณะเดียวกันสิ่งที่เราแนะนำคนไข้ไม่ใช่แค่ทฤษฎี แต่เป็นสิ่งที่คุณหมอปฏิบัติด้วยตนเองด้วยเช่นกัน ทั้งการดูแลตนเอง การใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัว ออกกำลังกายด้วยการเข้าฟิตเนส 3-4 วัน วิ่งรอบๆ หมู่บ้าน 1-2 วัน ต่อสัปดาห์ และปฏิบัติธรรมใกล้ๆ บ้านกรณีไม่มีเวลามาก หรือถ้ามีเวลาหลายๆ วัน คุณหมอจะปฏิบัติธรรมแบบลงลึก อาทิ  ต้นปี 2561 ไปบวชปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย คุณหมอจึงนับเป็นบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เพียงศึกษาและดูแลรักษาด้านธรรมชาติบำบัดมากว่า 20 ปี เท่านั้น แต่นำวิธีการต่างๆ มาดูแลตนเองและครอบครัว กล่าวได้ว่า “สอนในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่สอน”

เทคนิคดูแลตนเองง่ายๆ

สำหรับผู้ที่ยังไม่ป่วย สิ่งที่ควรต้องศึกษา คือ ธรรมะ อาหารที่ดีไม่มีสารพิษ การออกกำลังกาย อาทิ แบบแอโรบิกเพื่อการไหลเวียนหลอดเลือด สร้างกล้ามเนื้อ สร้างความยืดหยุ่นของร่างกาย และการบำรุงเซลล์ การดีท็อกซ์ส่วนต่างๆ พร้อมเติมเสริมสิ่งดีๆ เพื่อบำรุงร่างกาย   ส่วนผู้ที่กำลังมีปัญหาสุขภาพ คุณหมอย้ำเสมอ คือ เมื่อใดก็ตามที่จะมาพบแพทย์ในครั้งแรก ควรนำข้อมูลประวัติการตรวจรักษาที่มีและยาทีรับประทานมาด้วย พร้อมบอกข้อมูลจริงกับแพทย์เสมอ และสิ่งใดที่อยากทราบถามให้ละเอียด พร้อมปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ เพราะทุกสิ่งคือประโยชน์ของคนไข้เอง


.............................


ย้อนกลับ
SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us