About us

โทรศัพท์ : 026515988

วิสัยทัศน์

แอ็บโซลูท เฮลธ์ มุ่งมั่นเป็นองค์กรด้านสุขภาพที่ดีที่สุด โดยจะเป็นศูนย์บริการเฉพาะทางด้านการแพทย์บูรณาการที่มีมาตรฐาน มีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่ดีที่สุด มีผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและชะลอวัยที่เป็นเลิศ มีการบริการที่เป็นเลิศทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นเลิศด้านการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน.

ภารกิจ

แอ็บโซลูท เฮลธ์ มุ่งมั่นในการค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพแบบบูรณาการเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรคจากความเสื่อม เอาชนะอาการเจ็บป่วยด้วยวิธีไม่ใช้ยาและลงลึกไปถึงต้นเหตุของปัญหา สุขภาพ ด้วยบริการด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ควบคู่ไปกับการให้บริการอย่างดีที่สุด.

ค่านิยมหลัก

  • การยึดลูกค้าและผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
  • ความตั้งใจและความเชื่อมั่นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น
  • ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและผู้รับบริการ
  • การริเริ่มสิ่งใหม่และการสร้างความเป็นเลิศในทุกด้าน
  • ความเป็นมืออาชีพ
  • การทำงานร่วมกันเป็นทีมในทุกระดับ
  • การดูแลเอาใจใส่ และฝึกอบรมทีมงานอย่างต่อเนื่อง
  • การทุ่มเทเอาใจใส่ต่องาน
  • การทำให้บุคคลที่อยู่ตรงหน้าทุกคนพึงพอใจ
  • การยอมรับทีมงานและความภาคภูมิใจในความเป็น แอ็บโซลูท เฮลธ์
Select AH Find Dr Contact Us